Paslaugos

Profilaktinis kabinetas
INFORMACIJA DARBUOTOJAMS IR DARBDAVIAMS APIE PRIVALOMĄ SVEIKATOS PATIKRINIMĄ
Dėmesio, nuo šiol darbdaviai ir darbuotojai galės paprasčiau tvarkyti privalomus sveikatos duomenis elektroniniu būdu. Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) kartu su Registrų centru įdiegė pakeitimus e. sveikatoje, kurie leis gerokai lanksčiau tvarkyti sveikatos pažymas el. būdu. plačiau skaitykite čia
Visi darbuotojai privalo tikrintis sveikatą prieš įsidarbindami, o dirbdami – tikrintis periodiškai. Profilaktiškai sveikatą tikrintis privalo ne tik kenksmingose ir pavojingose sąlygose, tačiau ir įvairiose paslaugų teikimo srityse dirbantys asmenys.
  • Ką reikia turėti užsakant medicininę pažymą darbui
Užsakant darbuotojo sveikatos pažymą privalo turėti asmens dokumentą ir darbdavio išduotą bei užpildytą medicininę knygelę, o jei dar esate neįdarbinti - privalomojo sveikatos patikrinimo medicininės pažymos formą (galite atsisiųsti čia).
Siųsdamas asmenį tikrintis sveikatą darbdavys privalo išduoti ir pagal kompetenciją užpildyti privalomo sveikatos patikrinimo medicininės pažymos formą (F Nr. 047/a) (įsidarbinančiam) arba Asmens medicininę knygelę (F Nr. 048/a) (dirbančiajam). Asmens medicininėje knygelėje būtina nurodyti:
  • darbuotojo vardą, pavardę, darbo stažą pagal profesiją metais;
  • kenksmingus darbo aplinkos veiksnius ir jų dydžius konkrečioje darbo vietoje;
  • pavojingus darbus konkrečioje darbo vietoje.
  • Sveikatos patikrinimus atlieka bendrosios praktikos gydytojas 
Gydytojas  įvertina bendrą kiekvieno darbuotojo sveikatos būklę: apklausia, surenka duomenis susijusius su ligomis, pamatuoja kraujospūdį, klauso širdies tonus, plaučius, įvertina klausos, regėjimo parametrus, psichikos, nervų sistemos veiklą ir kt. Taip pat paimamas kraujas, siekiant atlikti bendrą ir biocheminį kraujo tyrimus. Prireikus gydytojas gali nusiųsti papildomai konsultacijai arba tyrimams.
Gydytojas informuoja ar yra reikalingi tam tikrų gydytojų specialistų konsultacija ir papildomi tyrimai (pvz širdies elektrokardiogramą ar krūtinės ląstos rengenogramą).
Gydytojas, patikrinęs darbuotojo sveikatą, į Asmens medicininę knygelę įrašo išvadą dėl darbuotojo profesinio tinkamumo: „dirbti gali“, „dirbti gali, bet ribotai“ (nurodant kaip) arba „dirbti negali“. Gydytojo įrašytos išvados yra privalomos darbdaviui ir darbuotojui.
Gydytojai arba darbdavys turi teisę, nurodę priežastį, siųsti darbuotojus neeilinio sveikatos tikrinimo. Dėl tokio tikrinimo turi teisę kreiptis ir pats darbuotojas.
  • Sveikatos tikrinimo periodiškumas
Profilaktiniai dirbančiųjų galimos profesinės rizikos sąlygomis sveikatos tikrinimai atliekami priimant į darbą, dirbant ir pakeitus darbą ar darbovietę.  
Darbuotojai dirbdami privalo sveikatą tikrintis periodiškai, nepriklausomai nuo to kokios srities darbuotojai jie yra. Asmenys dirbantys su jonizuojančios spinduliuotės  šaltiniais, su polivinilchlorido, arseno, gyvsidabrio, mangano junginiais ar  padidėjusio atmosferos slėgio sąlygomis, sveikatą tikrinasi 1 kartą per metus, o visi  kiti, įsidarbinantys ar dirbantys darbo aplinkoje, kurioje galima profesinė rizika, sveikatą tikrinasi 1 kartą per du metus.
Darbuotojai iki 18 metų amžiaus privalo tikrintis sveikatą įsidarbindami ir kiekvienais metais, kol sukaks 18 metų. Sveikatos tikrinimo tvarka, specialistų konsultacijos bei tyrimai priklauso nuo konkretaus atliekamo darbo.
  • Ką reikia žinoti darbdaviams apie privalomųjų patikrinimų tvarką 
1)Darbdavio pareiga yra organizuoti privalomus darbuotojų sveikatos patikrinimus ir sudaryti darbuotojams sąlygas pasitikrinti sveikatą darbuotojų darbo laiku; 
2)Darbuotojų pareiga yra įmonėje nustatyta tvarka pasitikrinti sveikatą; 
3Privalomi sveikatos patikrinimai atliekami darbo laiku. Vidutinį darbo užmokestį darbuotojams už darbo laiką, kurio metu darbuotojas tikrinasi sveikatą, moka darbdavys; 
4)Darbuotojai, kurių darbo laikas nesutampa su sveikatos priežiūros įstaigos darbo laiku, (pvz. dirbant naktiniu sargu), sveikatą gali pasitikrinti ne darbo laiku; 
5)Darbuotojai, pajutę neigiamą darbo ar darbo aplinkos poveikį sveikatai, turi teisę pasitikrinti sveikatą kitu laiku, negu nustatytas privalomo sveikatos tikrinimo grafike; 
6)Darbdavys privalo suteikti darbuotojui pakankamai laiko pasitikrinti sveikatą; 
7)Darbdavys tvirtina darbuotojų, kuriems privaloma pasitikrinti sveikatą, sąrašą; su juo pasirašytinai supažindina darbuotojus; 
8)Darbuotojai, atsisakę nustatytu laiku pasitikrinti sveikatą, gali būti nušalinami  nuo darbo, nemokant darbo užmokesčio. Toks atsisakymas laikomas šiurkščiu darbo pareigų pažeidimu; 
9)Darbuotojas turi teisę susipažinti su išankstinių ir periodinių privalomų sveikatos tikrinimų rezultatais, nesutikęs su patikrinimo rezultatais, sveikatą pasitikrinti pakartotinai. Reikalauti perkelti į kitą darbą, jeigu pagal Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ar sveikatos priežiūros įstaigos išvadą dėl sveikatos būklės negali dirbti darbo sutartyje numatyto darbo ar eiti pareigų; 
10)Gydytojai, darbdaviui atstovaujantis ar jo įgaliotas asmuo turi teisę, nurodę priežastį (ypač po sunkių onkologinių ligų ir jų gydymo, po operacijų, po sunkių traumų su ilgu laikinuoju nedarbingumu ir kt.), siųsti darbuotojus neeilinio sveikatos tikrinimo. Dėl tokio tikrinimo turi teisę kreiptis ir pats darbuotojas. 
  • Kita svarbi informacija darbdaviams 
Gydytojo įrašytos išvados yra privalomos darbdaviui atstovaujančiam ar jo įgaliotam asmeniui ir darbuotojui; 
Drabdavys, atleisdamas darbuotoją iš darbo, turi  pasilikti Asmens medicininės knygelės patvirtintą kopiją, o originalą atiduoti darbuotojui, kuris įsidarbindamas privalo jį pateikti naujam darbdaviui. 
Tikrinti Asmens medicininės knygelės įrašus turi teisę darbdavys, Valstybinės darbo inspekcijos darbo inspektoriai, asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovai ar jų įgalioti asmenys, LR ir apskričių (regionų) vyriausieji epidemiologai, kiti užkrečiamųjų ligų kontrolę administruojantys tarnautojai (pareigūnai) bei pagal kompetenciją maisto ir ne maisto saugą kontroliuojančių institucijų pareigūnai. 
Asmuo, kuris nesutinka su privalomo sveikatos tikrinimo išvadomis, gali jas apskųsti sveikatos priežiūros įstaigos vadovui, toliau teismui arba valstybės institucijai, kuri pagal Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymą kontroliuoja sveikatos priežiūros paslaugų teikėją. 

INFORMACIJA APIE VAIRUOTOJŲ SVEIKATOS PATIKRINIMĄ

Vairuotojų sveikatos patikrinimo medicininę pažymą privaloma turėti prieš praktinio vairavimo mokymą su instruktoriumi vairavimo mokykloje bei laikant vairavimo egzaminus VĮ "Regitra". Pažyma taip pat reikalinga norint pasikeisti vairuotojo pažymėjimą.
Išduodama elektroninė medicininė pažyma, "Regitrai" ji yra perduodama automatiškai. Taip pat išduotą pažymą galite atsisiųsti iš esveikata.lt
  • KIEK LAIKO GALIOJA VAIRUOTOJO SVEIKATOS PAŽYMA?
Išduota medicininė sveikatos pažyma teisėms galioja 10 metų (A, AM, B kat.), profesionalų – 2 metus (C, D kat.).

Išrašant sveikatos pažymas vairuotojai skirstomi į dvi grupes: 
- pirmojoje - AM (mopedų), A1, A2, A, B1 (motociklų), B (automobilių masė ne didesnės nei 3500 kilogramų) ir BE (B kategorijos automobilių su priekaba) vairuotojai.
- antrajai grupei priskiriami vairuojantieji C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE (automobilius, kurių masė didesnė kaip 3500 kilogramų) ir T (troleibusai) kategorijų transporto priemones. Taip pat į ją įeina visi dirbantys vairuotojais pagal darbo sutartis - taksi, greitosios pagalbos automobilių, traktorių, savaeigių mašinų vairuotojai ir pan.
Pirmosios grupės vairuotojams iki 55 metų amžiaus sveikatą tikrintis reikia kartą per 10 metų, vairuotojams nuo 56 iki 69 metų - kartą per 5 metus, nuo 70 iki 79 metų - kartą per 2 metus, nuo 80 metų - kartą per metus.
  • KAS YRA TIKRINAMA IŠDUODANT VAIRUOTOJO SVEIKATOS PAŽYMĄ
Vairuotojų sveikatos tikrinimo tikslas – nustatyti, ar sveikatos būklė atitinka minimalias fizinio ir psichikos tinkamumo normas, kurios yra taikomas asmenims, siekiantiems vairuoti ir vairuojantiems atitinkamos kategorijos motorines transporto priemones arba jų junginius su priekaba ir (ar) traktorius, savaeiges mašinas ir mechanizmus.
Asmenims, kuriems anksčiau nebuvo leidžiama vairuoti dėl medicininių priežasčių, numatomi tik individualūs vairavimo apribojimai (pvz. leidžiama vairuoti tik dienos metu, važiuoti be keleivių, važiuoti neviršijant tam tikro nurodyto greičio, ne greitkeliais, be priekabos ir kita).
Teisė vairuoti nesuteikiama asmenims, turintiems rimtų regos sutrikimų, aukštą nekoreguotą kraujo spaudimą, esant tam tikros ribos klausos susilpnėjimui, visiškam kurtumui (leidžiama vairuoti išimties tvarka vairuotojui mėgėjui), esant ryškiai neurologinei simptomatikai (dažni priepuoliai), sergantiesiems sunkiomis plaučių, širdies ligomis.
Prieš sveikatos patikrinimą vairuotojai pasirašo "Vairuotojo garbės deklaraciją". Šios deklaracijos esmė - vairuotojas savo sveikatos būklę įvertina pats, o sveikatai pablogėjus privalo kreiptis į gydytoją. Šią deklaciją galite gauti atvykę į VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centrą registratūroje, prieš atvykstant vairuotojo patikrai.
Atlikus profilaktinį tikrinimą, išduodama elektroninė Vairuotojo sveikatos patikrinimo medicininė pažyma (forma Nr. 083-1/a) kurią gauna "Regitra" ir ją galima rasti prisijungus prie esveikata. Sudėtingais ir konfliktiniais atvejais, kai išvadai reikia priimti individualius sprendimus, apie tinkamumą vairuoti sprendžia Vairuotojų sveikatos tikrinimo komisija arba sveikatos priežiūros įstaigos gydytojų konsultacinė komisija (GKK). Asmuo, nesutinkantis su Vairuotojų sveikatos tikrinimo komisijos arba GKK sprendimu, per 5 darbo dienas gali apskųsti jį sveikatos priežiūros įstaigos vadovui, o įstaigos vadovo sprendimą – teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.
Šį vairuotojų sveikatos tikrinimo reikalavimų ir tvarkos aprašą patvirtino Sveikatos apsaugos ministras 2008 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V-973. Įsakymo pakeitimai>>.
Paskutinį kartą redaguota: 2022-11-07 12:55